Tjenester

Tilstandsrapport. Illustrasjon.

tilstandsrapport

Mester Nord har sertifisering for utarbeidelse av tilstandsrapport (NS3600) som tilfredsstiller forskriften til avhendingslova (trygger bolighandel). Fra 01.01.22 kan du ikke lenger selge bolig «som den er» og Avhendingslova (tryggere bolighandel) stiller krav om tilstandsrapport for salg av fast eiendom på det åpne markedet. En tilstandsrapport er basert på en grundig gjennomgang av eiendom og bygninger. Rapporten gir en detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Verdi og lånetakst. Illustrasjon.

verdi og lånetakst

Verdi- og lånetakst inneholder generelle opplysninger om eiendommens byggemåte, tekniske verdi samt låne- og markedsverdi. Verditaksten utarbeides på grunnlag av en visuell befaring uten særlige ytterligere supplerende undersøkelser. Verdi- og lånetakst kan benyttes ved lån, finansiering, mellomlån og annen intern eiendomsoverdragelse.

Forhåndstakst. Illustrasjon.

forhåndstakst

Forhåndstakst benyttes i forbindelse med opplån og finansiering før komplett ferdigstillelses av bolig. I tillegg kan forhånstakst benyttes i forkant av eventuell større påkostninger på boligen, og hvor man vil får frem ny markedsverdi før objektet er ferdigstilt.

Skadetakst. Illustrasjon.

SKADETAKST

Mester Nord har lang erfaring med skadetaksering av fast eiendom samt innbo/- og løsøre. Skadetaksering benyttes med skade på hele eller deler av bygningen. Mester Nord er en nøytral part uten bindingen mot noen parter. Våre rapporter, reparasjonsbeskrivelser og kalkyler baseres etter beste skjønn og gir et godt fundament for erstatningsgrunnlag og eventuelt erstatningsutmåling.

Skjønn. Illustrasjon.

skjønn

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Mester Nord har sertifisering igjennom Norsk Takst innen skadeskjønn. En skjønnsmann med sertifisering fra Norsk Takst gir trygghet for riktig utmåling.

Naturskader. Illustrasjon.

naturskader

Mester Nord har lang erfaring med naturskadetaksering og takstmann Bjarne Hansen har erfaring fra større naturskadehendelser som f.eks. stormen Dagmar på Vestlandet. Naturskader er skader som er direkte forårsaket av for eksempel storm, flom, ras jordskred eller stormflo.

Byggeledelse. Illustrasjon.

byggeledelse

Mester Nord har flere prosjekter med byggeledelse i forbindelse med oppføring av ny bolig. Ved å bruke byggeleder ved nybygg, større tilbygg eller rehabilitering reduserer man risikoen for kostbare overraskelser. I forbindelse med byggeledelse gjennomfører vi oppfølging og kontroll iht. avtaler.

Rådgivning. Illustrasjon.

rådgivning

Mester Nord AS bistår med generell rådgivning. Ta kontakt for en uformell prat.

Uavhengig kontroll. Illustrasjon.

uavhengig kontroll

Mester Nord AS har følgende sentral godkjenning iht. Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 §22-2 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10):

  • Kontroll av lufttetthet (i nye boliger) i tiltaksklasse 1.
  • Kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1.
Kontroll av dokumenter. Illustrasjon.

reklamasjonsrapport

Mester Nord utfører reklamasjonsrapporter som går ut på å vurdere konkrete forhold kunden reklamerer på. Reklamasjonsrapport benyttes i forbindelse med overtagelse av bolig eller ulike håndverker tjenester.

Reklamasjonsrapporten inneholder en beskrivelse av feilen/mangelen vurdert opp mot veiledende standarder og god håndverksmessig skikk. Rapporten vil også normalt inneholde en reparasjonsbeskrivelse med kostnadsberegning.

Befaring. Illustrasjon.

Byggelånsoppfølging

Mester Nord gjennomfører Byggelånsoppfølgning. Långiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden.

Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres byggeplassen, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.

Tjenestene under her er kun for visning på nettbrett

Boligsalgsrapport. Illustrasjon.

Boligsalgsrapport

​Boligsalgsrapporter er i prinsippet en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt. Boligsalgsrapporten er ment å bidra til å øke tryggheten ved eiendomsoverdragelser for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av boligens bygningsdeler, og de forhold som takstmannen har observert, og som beste skjønn har betydning ved eierskifte. 

Tilstandsrapport. Illustrasjon.

tilstandsrapport

Mester Nord leverer tilstandskontroller av bolig, fritidsbolig og leiligheter. Tilstandsrapporter er en detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. En tilstandsrapport er basert på en langt grundigere undersøkelse enn en verdi- og lånetakst. I en tilstandsrapport vil feil og mangler dokumenteres. Tilstandsbeskrivelsen kan være et godt verktøy for dem som ønsker å få en teknisk beskrivelse av objektet. Rapporten kan også danne grunnlag for utarbeidelse av vedlikeholdsplan eller rehabiliteringsarbeid med kostnadsoverslag.

Verdi og lånetakst. Illustrasjon.

verdi og lånetakst

​Verdi- og lånetakst inneholder generelle opplysninger om eiendommens byggemåte, tekniske verdi samt låne- og markedsverdi. Verditaksten utarbeides på grunnlag av en visuell befaring uten særlige ytterliggere supplerende undersøkelser. Verdi- og lånetakst er således ikke en garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil og skader.

Forhåndstakst. Illustrasjon.

forhåndstakst

​Forhåndstakst som er en forhåndsvurdering av eiendommen.  Forhåndstakst kan utarbeides før eiendommen er bebygd og opparbeidet til komplett ferdigstillelse. I tillegg kan forhåndstakst benyttee i forkant av eventuell større påkostninger på boligen, og hvor man vil få fram ny markedsverdi før objektet er ferdigstilt. For utarbeidelse av forhåndstakst må eier framskaffe målsatte plantegninger, beskrivelse av tiltaket, kostnadsoverslag og eventuelle innhentede pristilbud samt reguleringsplaner/bestemmelser og brukstillatelser.

Verdivurdering. Illustrasjon.

verdivurdering

Verdivurderinger er en enkel vurdering av objektet for ansettelse av forventet markedsverdi av objektet i dagen marked. Verdivurdering benyttes hovedsakelig til belåning opp mot bank og andre finansinstitusjoner. 

Skadetakst. Illustrasjon.

SKADETAKST

​Mester Nord har god erfaring med skadetaksering av fast eiendom samt innbo/- og løsøre. Skadetaksering benyttes med skade på hele eller deler av bygningen som for eksempel ved vannskade, vannlekkasje, brannskade, konstruksjonsfeil, innbrudd og andre utforutsette hendelser. Mester Nord er en nøytral part uten binding mot noen parter. Våre rapporter, reparasjonsbeskrivelser og kalkyler baseres etter beste skjønn og gir et godt fundament for erstatningsgrunnlag og eventuelt erstatningsutmåling. Mester Nord er i tillegg bruker av skadeportal In4mo.  

Skjønn. Illustrasjon.

skjønn

​Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra Norsk Takst gir trygghet for riktig utmåling. Ved skadeskjønn legges til grunn en detaljert beregning som tar hensyn til gjenoppføringspris. Dette omfatter kostnader som riving/rydding, reparasjonskostnader, normal reparasjonstid og eventuelle inntektstap som følge av skaden. Beskrivelse av betingelser for skadeskjønn finner du i forsikringsvilkårene.

Naturskader. Illustrasjon.

naturskader

​Mester Nord har lang erfaring med naturskadetaksering og Takstmann Bjarne Hansen har erfaring fra større naturskadehendelser som ved stormen Dagmar på Vestlandet i 2012. Naturskader er skader som direkte skyldes skred, storm, flom, jordskred. Naturskader er skader forårsaket av for eksempel storm, flom, ras, skred og stormflo.

Byggeledelse. Illustrasjon.

byggeledelse

​Ved å bruke byggeleder ved nybygg, større tilbygg eller rehabilitering reduserer man risikoen for kostbare overraskelser. I forbindelse med byggeledelse tilser/-kontrollerer Mester Nord at all arbeidet som skal utføres blir utført i henhold til inngått kontrakt og til enhver tid gjeldende standard.

Rådgivning. Illustrasjon.

rådgivning

Mester Nord AS bistår med generell rådgivning.
Uavhengig kontroll. Illustrasjon.

uavhengig kontroll

​Mester Nord AS er i medhold av Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 §22-2 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10), gitt følgende sentral godkjenning:

  • Kontroll av Lufttetthet (i nye boliger) i tiltaksklasse 1
  • Kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1.

Mester Nord AS utfører uavhengig kontroll i hele Finnmark og alle oppdrag til en fast avtalt pris. Eventuelle avvik kommer som tillegg til fast avtalt pris.  

Kontroll av dokumenter. Illustrasjon.

reklamasjonsrapport

Mester Nord utfører reklamasjonsrapporter som går ut på å vurdere konkrete forhold kunden reklamerer på, ovenfor en leverenadør av en tjeneste/håndtverkstjeneste og/eller en leveranse. I forbindelse med utarbeidelse av reklamasjonsrapporter foretas en vurdering opp mot den informasjon som foreligger eller gitt i kontraktformular, samt vurdere om avviker viker fra normal god håndtverksmessig utførelse.

Reklamasjonsrapporten inneholde en beskrivelse av feilen/mangelen, opp mot den informasjonen som er gitt samt god håndverksmessig skikk. I tillegg vil rapporten inneholde forslag til utbedringstiltak, som må til for å sette bygningen/forholdet tilbake i den stand, som man kunne forvente ut ifra den informasjon som er gitt. Rapporten vil også normalt inneholde en reparasjonsbeskrivelse med kostnadsberegning.

Befaring. Illustrasjon.

Byggelånsoppfølging

Mester Nord gjennomfører Byggelånsoppfølging. Lånegiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres byggeplassen, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå «overbelastning» av byggelånskontoen og at det ikke faktureres for mer enn det som til enhver tid er tilført av verdier på byggeplassen. Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll rapporterer fremdrift. Det utføres normalt INGEN teknisk kontroll ved slike avtaler. Slike avtaler må avtales med tilleggskontroll som byggekontroll.